sedimantoloji etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
sedimantoloji etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

SEDİMANTOLOJİ


Sedimantoloji : Karasal ve denizel ortamlarda biriken ve daha sonra sedimanter kayaçları oluşturan materyalin oluşumu, taşınması ve birikim proseslerinin çalışılmasıdıri


Erozyon: Hava, su ve rüzgar tarafından kayaç partiküllerinin fiziksel olarak bir araya toplanmasıdır.


Taşınma :Su, buz veya rüzgar gibi akışkanlar tarafından aşındırılan partiküllerin hareket ettirilmesidir. iki tür akışkan vardır.


     1-)Laminer(düzenli) akış : Akışkan zerreleri bir biri üzerinde kayarak , birbirlerine göre paralel hareket ederler .


     2-)Türbülanslı (çevrintili) akış : Akış hızı bir değerin üzerine çıkınca ( kritik değeri aşınca )akış laminerden türbülanslı akışa  dönüşür.ve akış yerel olarak  hızında ve yönünde sapmalar gösterir.Buradan da anlaşılacağı gibi ,türbülanslı akış düzensiz bir akış olup ,sıvı zerrecikleri gelişi güzel hareket etmekte  ve akış alanı içerisinde çevrintiler(türbülanslar) meydana getirmektedir.


Ayrışma: Yer yüzeyinde veya Yer yüzeyinin yakın kısımlarında kayaçların fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştiren yıkıcı prosesler grubudur.

     
       1-) Kimyasal Ayrışma : Kayaçların ve minerallerin kimyasal bileşimleri değişir.Yer yüzeyinde duraysız olan kayaçlar  daha duraylı maddelere dönüşür. ( yeni mineraller , yeni kimyasal bileşikler oluşur. )
  • Oksidasyon Çözünen madde ile element halindeki oksijenin birleşmesi sonucu meydana gelir.
  • Redüksiyon: Yükseltgenmenin tersine, elektron kazanma olayıdır.
  • Hidratasyon: Kayaç ve minerallerin su alması olayıdır.
  • Dehidratasyon: Hidrata olmuş minerallerin bazı koşullar altında sularını kaybetmeleri (susuz formlarını oluşturmaları) olayıdır.
  • Hidroliz: Suyun H+ ve OH- iyonlarıyla kayaç ve minerallerin bileşiminde bulunan elementler veya iyonlar arasındaki reaksiyonlardır.
  • Karbonatlaşma: Karbonat (CO3) veya bikarbonat (HCO3) iyonlarının birleşerek karbonatları meydana getirmesi olayıdır.
        2-)Fiziksel Ayrışma : Yeryüzünde ve yüzeye yakın kısımlarda ( akarsu,rüzgar vb) etkenlerle parçalanması ve dağılması olayıdır.