litofasiyes etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
litofasiyes etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

d-)Sedimanter Ortamları ve FasiyesleriSedimanter Ortam: Bir sedimanter ortam, "belirli fiziksel, kimyasal ve biyolojik koşullara sahip olan, bu özellikleri ile bitişik alanlardan ayırt edilebilen ve sedimanların çökelmesine uygun su üstü veya su altındaki jeomorfolojik bir bölge" olarak tariflenmektedir.

Sedimanter Fasiyes: Arazide geometri, litoloji, tortul yapı, paleoakıntı örnekleri ve fosil içerikleri ile tanımlanan ve bu özellikleriyle diğerlerinden ayırt edilen stratigrafik birimleri ifade eder.

Litofasiyes: Fasiyeslerin renk, doku ve sedimanter yapılar gibi fiziksel özelliklere göre ayırt edilerek tanımlanması.

Biyofasiyes: Fasiyeslerin paleontolojik özelliklerine göre ayırt edilerek tanımlanmasıdır.

Depolanma sistemi:Kökensel olarak güncel veya eski sedimanter işlev ve ortamlarla birbirine bağlanmış olan üç boyutlu litofasiyes topluluğunu ifade etmektedir.

      1-)Denizel Transgresyonlar: Kıyıya yakın ortamlarda depolanmış olan fasiyesler kıyı ilerisi ortamlarda birbirlerinin üzerine gelirler.

      2-) Karasal Transgresyonlar :Deniz seviyesi karaya göre alçalırsa kıyı çizgisi ve ortamlar kıyı çizgisine paralel olarak  denize doğru hareket  eder.