İNGİLİZCE JEOLOJİK TERİMLER

Above the focus
:
Düşey iz düşümlü
Abyssal facies
:
Derin deniz fasiyesi
Abyssal plain
:
Deniz tabanı
Abyssal sediment
:
Derin deniz çökeli
Accumulate
:
Birikmek
Acidic Rock
:
Asidik Kayaç
Acoustic exploration
:
Akustik arama
Active fault
:
Aktif fay
Aerial Photogrammetry
:
Hava Fotogrametrisi
Aerial photography
:
Hava fotoğrafcılığı
Aftershock
:
Artçı Sarsıntı
Aging
:
Yaşlanma
Alkali Basalt
:
Alkali Bazalt
Allochthonous
:
Allokton
Alluvial Fan
:
Alüviyal Yelpaze
Alluvial Plain(Goemorphology)
:
Alüviyal Ova(Jeomorfoloji)
Alluvial Soil
:
Alüviyal Zemin
Alpine Orogeny
:
Alpin Orojenezi
Alteration of Strata
:
Katmanların Ardalanması
Altered
:
Altere olmuş
Aluminum Ore
:
Alüminyum Cevheri
Alunite
:
Alünit
Amount of Sediment
:
Çökel Miktarı
Amphibole
:
Amfibol
Amphibolite
:
Amfibolit
Analytical Photogrammetry
:
Analitik Fotogrametri
Andesite
:
Andezit
Anomaly
:
Anomali
Anthracite
:
Taşkömürü
Anticline
:
Antiklinal
Antimony
:
Antimon
Antimony Deposit
:
Antimon Yatakları
Antimony Ore
:
Antimon Cevheri
Apatite
:
Apatit
Aquifer
:
Akifer
Arch Dam
:
Kemer Baraj
Arid Region
:
Kurak Bölgeler
Arragements
:
Düzenleme , oluşum ,dizilim
Asbestos
:
Asbest
Aseismic Design
:
Depreme Dayanıklı Tasarım
Ash
:
Kül
Autochthonous
:
Otokton
Avariety of cherf
:
Bir tortu türü ( çört)
Axial Load
:
Eksensel Yük
Axial Stress
:
Eksensel Gerilme
Badrock
:
Yatak kaya
Barite
:
Barit
Barite Deposite
:
Barit Yatağı
Basalt
:
Bazalt
Basaltic Magma
:
Bazaltik Magma
Basaltic Rocks
:
Bazaltik Kayaçlar
Base line (survey)
:
Baz hattı (topografya)
Base line survey
:
Baz hattı ölçümü
Basement layer
:
Alt katman
Basic Rocks
:
Bazik Kayaçlar
Basic rock
:
Bazik kaya
Basin(Geomorphology)
:
Havza(Jeomorfoloji)
Basin-shapped
:
Havza şekilli
Batıyal
:
Batıyal
Bauxite
:
Körfez
Beach erosion
:
Kıyı erozyonu
Bearing Capacity
:
Taşıma Kapasitesi
Bed material
:
Yatak malzemesi
Bedded , Strafied
:
Katmanlı
Bedding
:
Tabaka
Bedload transport
:
Yatak yükü taşınması
Belt
:
Kuşak
Benefication of Ore
:
Cevher Değerlendirmesi
Benthic Foraminifera
:
Bentik Foraminiferler
Beryllium
:
Berilyum
Biostratigraphy
:
Biyostratigrafi
Biotite
:
Biyotit
Bituminous Coal
:
Bitümlü Kömür
Bizmuth
:
Bizmut
Blast Hole
:
Patlatma Deliği
Blasting Supplies
:
Patlatma Malzemesi
Blasting(Explosion)
:
Patlatma
Block movement
:
Blok hareketi
Block structure(geology)
:
Blok yapısı (jeoloji)
Boehmite
:
Böhmit
Borate Mineral
:
Borat Minerali
Borate(Salt)
:
Borat(Tuz)
Borax
:
Boraks
Borehole
:
Sondaj kuyusu
Bottom sediment survey
:
Alt çökelti ölçümü
Bouguer anomaly
:
Bouguer anomalisi
Boundarries
:
Sınırlar
Buried structure
:
Gömülü yapı
Buttress dam
:
Payandalı baraj
Calc-alcaline rock
:
Kalk-alkalen kayaç
Calcite
:
Kalsit
Cambrian period
:
Kambriyen dönem
Cap rock
:
Örtü kayaç
Carbonate mineral
:
Karbonatlı mineraller
Carbonate rock
:
Karbonatlı kayaçlar
Carboniferous period
:
Karbonifer dönemi
Casing pipe
:
Sondaj borusu
Cenozoic era
:
Senozoik çağ
Chalcopyrite
:
Kalkopirit
Channel flow
:
Kanal akışı
Chloride
:
Klorür
Chlorite (mineral)
:
Klorit (mineral)
Chromate
:
Kromat
Chromite
:
Kromit
Chromium
:
Krom
Clastic rock
:
Klastik kayaç
Clay
:
Kil
Clay deposit
:
Kil yatakları
Clay mineral
:
Kil mineralleri
Clayey soil
:
Killi zemin
Claypan
:
Kil tabakası
Claystone
:
Kiltaşı
Clinoptilolite
:
Klinoptilolit
Coal
:
Kömür
Coal deposit
:
Kömür yatakları
Coal field
:
Kömür havzası
Coal gas
:
Kömür gazı
Coal mine
:
Kömür madeni
Coal mining
:
Kömür madenciliği
Coal rank
:
Kömürleşme derecesi
Coal seam
:
Kömür damarı
Coal structure
:
Kömür yapısı
Compression
:
Sıkıştırma
Compression ratio
:
Sıkıştırma oranı
Compression test
:
Basma deneyi
Compressive strength
:
Basınç dayanımı
Compressive stress
:
Basma gerilmesi
Concave
:
Konkav ( Çukur tarafı yukarı doğru )
Concordant
:
Konkordant
Conglomerate
:
Konglomera
Contact metamorphic rock
:
Kontakt metamorfik kayaç
Contact metamorphism
:
Kontakt metamorfizma
Contact metasomatic deposit
:
Kontakt metasomatik çökelti
Contact metasomatism
:
Kontakt metasomatizma
Continental facies
:
Karasal fasiyes
Continental rise
:
Kara yükselmesi
Continental shelf
:
Kıta sahanlığı
Copper
:
Bakır
Copper deposit
:
Bakır yatakları
Copper mine
:
Bakır madeni
Copper ore
:
Bakır cevheri
Corelation
:
Korelasyon ( deneştirme )
Country rock
:
Yan kayaç
Cover
:
Örtü
Cross section
:
Enine kesit
Crude oil
:
Ham petrol
Crust
:
Kabuk
Crustal movement
:
Kabuk hareketi
Crystalline schist
:
Kristalen şist
Dacite
:
Dasit
Detrial
:
Kırıntı
Detrial
:
Taneli
Diagenesis
:
Diyajenez
Diamond
:
Elmas
Dike
:
Dayk
Diorite
:
Diyorit
Dissolution
:
Çözünme
Dolerite
:
Dolerit
Dolomite
:
Dolomit
Dolomitization
:
Dolomitleşme
Drainage
:
Drenaj
Drainage area
:
Drenaj alanı
Drainage canal
:
Drenaj kanalı
Drainage discharge
:
Drenaj boşaltımı
Drift cover
:
Yumuşak örtü
Drilling
:
Sondaj
Drilling mud
:
Sondaj çamuru
Duming
:
Kubbeleştirme
Duration
:
Devamlılık süresi
Earth
:
Yerküresi
Earth crust
:
Yer kabuğu
Earthquake
:
Deprem
Enviroment
:
Ortam (Jeolojik)
Environment
:
Çevre
Environmental impact
:
Çevresel etki
Erosion
:
Erozyon
Estimated reserves
:
Tahmini rezervler
Evaporation
:
Buharlaşma
Extrusive
:
Yüzey
Facies
:
Fasiyes
Fault
:
Fay
Faulting
:
Faylanma
Faulting
:
Faylanma
Feldspar
:
Feldspar
Ferromagnetism
:
Ferromanyetizma
Field
:
Saha
Flint
:
Çakmak taşı
Fluorite
:
Florit
Fluorite deposit
:
Florit yatakları
Fluvial facies
:
Akarsu fasiyesi
Fluvial sediment
:
Akarsu çökeli
Fold
:
Kıvrım
Folded
:
Kıvrımlı
Folding
:
Kıvrılma
Folding
:
Kıvrımlanma
Fossil
:
Fosil
Fossil facies
:
Fosil fasiyesi
Fracture
:
Kırılma
Friction coefficient
:
Sürtünme katsayısı
Gabbro
:
Gabro
Galena
:
Galenit
Gas reservoir
:
Gaz yatakları
Gash
:
Bere
Geoaccumulation index
:
Jeoakümülasyon indeksi
Geobarometer
:
Jeobarometre
Geochemistry
:
Jeokimya
Geoid
:
Jeoid
Geologic column
:
Jeolojik kolon
Geologic map
:
Jeolojik harita
Geologic process
:
Jeolojik süreç
Geologic time
:
Jeolojik zaman
Geological history
:
Jeolojik tarihçe
Geological structure
:
Jeolojik yapı
Geology
:
Jeoloji
Geomagnetic field
:
Jeomanyetik alan
Geomagnetic variation
:
Jeomanyetik değişim
Geomagnetism
:
Jeomanyetizma
Geomorphology
:
Jeomorfoloji
Geosyncline
:
Jeosenklinal
Geotechnics
:
Jeoteknik
Geotextile
:
Jeotekstil
Geothermal energy
:
Jeotermal enerji
Gibbsite
:
Jipsit
Gold
:
Altın
Graben
:
Graben
Grade of ore
:
Cevher tenörü
Gradient
:
Gradyent
Granite
:
Granit
Granitic rocks
:
Granitik kayaçlar
Granodiorite
:
Granodiyorit
Granulite facies
:
Granülit fasiyez
Graphite
:
Grafit
Greenstone
:
Yeşiltaş
Ground water flow
:
Yeraltı suyu akımı
Ground water level
:
Taban suyu seviyesi
Ground water pollution
:
Yeraltı suyu kirliliği
Ground water pressure
:
Taban suyu basıncı
Ground water recharge
:
Yeraltı suyu girdisi
Groundwater
:
Yeraltı suyu
Gypsum
:
Alçı taşı
Hot spring
:
Sıcak kaynak suyu
Humidity
:
Nemlilik
Hydrogeology
:
Hidrojeoloji
Hydrothermal alteration
:
Hidrotermal alterasyon
Igneous activity
:
Magmatik etkinlik
Igneous rock
:
Magmatik kayaçlar
Illite
:
İllit
Ilmenite
:
İlmenit
Impermeable layer
:
Geçirimsiz tabaka
Impermeable soil
:
Geçirimsiz toprak
Inclination (angle)
:
Eğim açısı
Inclinometer
:
Eğim açısı ölçer
Injection well
:
Enjeksiyon kuyusu
Intermediate rock
:
Ortaç kayaç
Joint
:
Eklem , kırık
Kaolinite
:
Kaolen
Lacustrine facies
:
Gölsel fasiyes
Lacustrine sediment
:
Gölsel çökel
Lagoon
:
Lagün
Landslide
:
Yer kayması
Lava
:
Lav
Lava flow
:
Lav akıntısı
Layer
:
Tabaka
Lead
:
Kurşun
Lead ore
:
Kurşun cevheri
Lignite
:
Linyit
Limestone
:
Kireçtaşı
Limonite
:
Limonit
Lithofacies
:
Litofasiyesler
Lithosphere
:
Litosfer
Lithostratigraphy
:
Litostratigrafi
Loose deposite
:
Yumuşak depolanma
Maar
:
Maar
Maghemite
:
Maghemit
Magma
:
Magma
Magma reservoir
:
Magma rezervuarı
Magmatic assimilation
:
Magmatik asimilasyon
Magmatic deposit
:
Magmatik yatak
Magmatic differentiation
:
Magmanın farklılaşması
Magnesite
:
Manyezit
Magnesium
:
Magnezyum
Magnetic separation
:
Manyetik ayırma (mineral zenginleştirme)
Magnetite
:
Manyetit
Magnetosphere
:
Manyetosfer
Main shock
:
Ana sarsıntı
Malachite
:
Malahit
Manganese
:
Mangan
Mantle
:
Manto
Marble
:
Mermer
Margin
:
Kenar
Marl
:
Marn
Mass
:
Kütle
Massive deposit
:
Masif yataklar
Massive ore
:
Masif cevher
Mesozoic Era
:
Mesozoik Çağ
Metamorphic rock
:
Metamorfik kayaçlar
Metamorphism
:
Başkalaşım
Meteorite
:
Meteorit
Mica
:
Mika
Migmatite
:
Migmatit
Mine
:
Maden ocağı
Mineralization (ore deposit)
:
Cevherleşme (cevher yatakları)
Mineralogy
:
Mineraloji
Mining
:
Madencilik
Molybdenite
:
Molibdenit
Monzonite
:
Monzonit
Mudstone
:
Çamurtaşı
Muscovite
:
Muskovit
Natural gas
:
Doğal gaz
Neigbouring-blocks
:
Karşılıklı bulunan bloklar
Neogene period
:
Neojen dönem
Nitrite
:
Nitrit
Non-Deposition
:
Depolanmanın olmadığı
Nucleus
:
Çekirdek
Oceanic crust
:
Denizel kabuk
Oceanographic
:
Okyanusal
Oil reservoir (geology)
:
Petrol yatakları
Oil shale
:
Bitümlü şist
Oil spill
:
Petrol yayılması
Oil trap
:
Petrol kapanı
Oil well
:
Petrol kuyusu
Olivine
:
Olivin
Oolite
:
Oolit
Ophiolite
:
Ofiyolit
Ore
:
Cevher
Ore bed
:
Cevher tabakası
Ore deposit
:
Cevher yatakları
Ore dressing
:
Cevher zenginleştirme
Ore mineral
:
Cevher mineralleri
Orogeny
:
Orojenez
Outcrop
:
Mostra
P wave (elastic wave)
:
P dalgası (elastik dalga)
Paleocene Epoch
:
Paleosen Evre
Paleontology
:
Paleontoloji
Paleozoic Era
:
Paleozoyik Çağ
Peat
:
Turba
Pelagic sediment
:
Pelajik çökel
Peridotite
:
Peridotit
Perlite
:
Perlit
Permian period
:
Permiyen dönem
Petroleum
:
Petrol
Petroleum geology
:
Petrol jeolojisi
Petrology
:
Kayaçbilim
Phase
:
Faz
Phosphate
:
Fosfat
Phosphate deposit
:
Fosfat yatakları
Phosphate mineral
:
Fosfat minerali
Phosphate rock
:
Fosfatlı kayaç
Photogeology
:
Fotojeoloji
Phyllite
:
Fillit
Pillow lava
:
Yastık şekilli lav
Plagioclase
:
Plajiyoklaz
Plate motion
:
Levha hareketi
Plate tectonics
:
Levha tektoniği
Plutonic rock
:
Plütonik kayaçlar
Primarly
:
Birincil
Pubbles
:
Çakıllar
Pumice
:
Pomza
Pyrite
:
Pirit
Pyroclastic material
:
Piroklastik malzeme
Pyroclastic rock
:
Piroklastik kayaç
Pyroxene
:
Piroksen
Pyroxenite
:
Piroksenit
Quartz
:
Kuvars
Quartz vein
:
Kuvars damarı
Quartzite
:
Kuvarsit
Quaternary period
:
Kuaterner dönem
Reef facies
:
Resif fasiyesi
Reefs
:
Resif
Relative
:
Yer değiştirme
Replacement budies
:
Yerini alan kütle
Reservoir (petroleum geology)
:
Rezervuar (petrol jeolojisi)
Reservoir rock
:
Rezervuar kayaç
Rhyolite
:
Riyolit
Ridge
:
Sırt
Rift valley
:
Sırt vadisi
Rigd
:
Katı
River
:
Akarsu
Roadway (mine)
:
Galeri (maden)
Roasting (mineral dressing)
:
Kavurma (mineral işleme)
Rock
:
Kaya
Rock mass
:
Kayaç kütlesi
Rock mechanics
:
Kaya mekaniği
Rock slope
:
Kaya şevi
Rock structure
:
Kayaç yapısı
Rock-forming mineral
:
Kayaç oluşturan mineraller
Sand dune
:
Kumul
Sandstone
:
Kumtaşı
Schistosity
:
Şistozite
Sediment
:
Çökel
Sedimentary basin
:
Çökel havza
Sedimentary cycle
:
Tortul dönem
Sedimentary deposit
:
Tortul yatak
Sedimentary environment
:
Çökelme ortamı
Sedimentary petrology
:
Tortul kayaçbilim
Sedimentary rock
:
Tortul kayaçlar
Sedimentary structure
:
Tortul yapı
Sedimentology
:
Sedimantoloji
Shale
:
Şeyl
Shallow marine facies
:
Sığ deniz fasiyesi
Shallow marine sediment
:
Sığ deniz çökeli
Shield (mine)
:
Kalkan (maden)
Siderite (mineral)
:
Siderit (mineral)
Silicate mineral
:
Silikat mineralleri
Sillimanite
:
Silimanit
Silt
:
Silt
Siltstone
:
Silttaşı
Silver
:
Gümüş
Simultaneous
:
Ayrılma
Sites
:
Alan
Slice
:
Dilim
Slightly
:
Kısmen , hafif
Slope
:
Yamaç
Slope failure
:
Şev yarığı
Slope protection
:
Şev korunması
Slope stability
:
Şev stabilitesi
Small stream
:
Çay (akarsu)
Soft rock
:
Yumuşak kaya
Soil
:
Maden
Soil (engineering)
:
Zemin
Soil compaction
:
Zemin sıkışması
Soil erosion
:
Toprak erozyonu
Soil stabilization
:
Zemin stabilizasyonu
Source rock (petrology)
:
Kaynak kayaç (petroloji)
Sphalerite
:
Sfalerit
Squence
:
İstif , istiflenme
Strafied
:
Katmanlı
Stratigrafic correlation
:
Stratigrafik korelasyon
Stratigraphic distribution
:
Stratigrafik dağılım
Stratigraphy
:
Stratigrafi
Strato
:
Katman
Stratovolcano
:
Stratovolkan
Stream
:
Akarsu
Stress (mechanics)
:
Gerilme
Strike-slip fault
:
Doğrultu atımlı fay
Structural control (ore deposit)
:
Yapısal kontrol (cevher yatakları)
Structural geology
:
Yapısal jeoloji
Subduction
:
Batma
Subsidence (structural geology)
:
Alçalma (yapısal jeoloji)
Sulfate (salt)
:
Sülfat (tuz)
Sulfate mineral
:
Sülfat minerali
Sulfide mineral
:
Sülfür minerali
Sulfide ore
:
Sülfür cevherleri
Surface rocks
:
Yüzeyde bulunan kaya
Syenite
:
Siyenit
Tailing (mineral dressing)
:
Cevher artığı
Talc
:
Talk
Tectonic basin
:
Tektonik havza
Tectonic forms
:
Tektonik formlar
Tectonic line
:
Tektonik hatlar
Tectonic movement
:
Tektonik hareket
Tectonic zone
:
Tektonik bölgeler
Tectonite
:
Tektonit
Tensile stress
:
Çekme gerilmesi
Tensile test
:
Çekme testi
Tension
:
Gerilme
Tensional forces
:
Tansiyon kuvvetleri
Term
:
Terim
Tertiary period
:
Tersiyer Dönem
Tertiery
:
Tersiyer
Tethys sea
:
Tethys denizi
Texture
:
Doku
Tholeiite rock series
:
Toleyitik kayaç serisi
Thrusting
:
Bindirme
Till
:
Buzul çökelleri
Transgression
:
Transgresyon
Transmissivity
:
Geçirgenlik
Triassic period
:
Triyas dönemi
Tsunamy
:
Tsunami
Tungstate mineral
:
Tungstat minerali
Tunnel
:
Tünel
Tunneling method
:
Tünel açma yöntemi
Tunneling work
:
Tünel açma çalışması
Unconformity
:
Uyumsuzluk
Underground
:
Yeraltı
Underground mining
:
Yeraltı madenciliği
Underground structure
:
Yeraltı yapıları
Underlying
:
Altlayan
Unweathered
:
Ayrışmamış
Uplifted region
:
Yükselen bölge
Upper mantle
:
Üst manto
Upwards
:
Yukarı doğru
Uranium mineral
:
Uranyum minerali
Valley
:
Vadi
Veins
:
Damar
Vermiculite
:
Vermikulit
Viscosity
:
Viskozite
Viscous flow
:
Viskoz akış
Volcanic activity
:
Volkanik etkinlik
Volcanic glass
:
Volkanik cam
Volcanic rock
:
Volkanik kayaçlar
Volcanic vent
:
Volkan ağzı
Volcano
:
Volkan
Wall rock alteration
:
Yan kayaç alterasyonu
Washing (mineral dressing)
:
Yıkama (mineral zenginleştirme)
Watershed
:
Havza
Well control
:
Kuyu kontrolü
Well logging
:
Kuyu logları
Well test
:
Kuyu testi
Xenolith
:
Ksenolit
Xenolith
:
ksenolit
Zeolite
:
Zeolit
Zinc
:
Çinko
Zinc base alloy
:
Çinko alaşımları
Zinc deposit
:
Çinko yatakları
Zinc ore
:
Çinko cevheri
Zirconium
:
Zirkonyum
İnter fluve
:
Akış arası
İntergrowth
:
İç Büyüme