BÖLÜM 4

YENİLME KRİTERİ 

Yenilmenin olabilmesi için kayanın etkisinde kaldığı gerilmenin kayanın dayanımını aşması gerekir. Yenilmede en önemli iki parametre gerilme ve deformasyondur. Tasarım aşamasında bunlarda en az biri girdi olarak kullanılır. Kaya malzemesi ve /veya kaya kütleri için aynı anda geçerli olabilecek bir kriter henüz yoktur. Ayrıca, kayalar oldukça heterojen, gevrekten sünümlüye kadar değişen özellikler göstermektedirler. Bu nedenle pek çok araştırmacı tarafından çok sayıda yenilme kriterleri geliştirilmiştir. Bunlar iki grup altında toplanırlar:

•TEORİK 

•GÖRGÜL (AMPİRİK) 
Süreksizlikler

Tanımı:  

  • Kaya kütlesi içindeki bir zayıflık düzlemidir. 
  • Kaya kütlesi boyunca sıfır veya düşük çekilme dayanımına sahiptir.
Türleri:

  •  1.nci grup ===> kümeler veya sistemler halinde bulunurlar ve bu yüzeyler boyunca herhangi bir yer değiştirme meydana gelmez (eklemler, tabaka düzlemleri, dilinim (klivaj), şistozite, foliasyon, laminasyon gibi). 
  • 2.nci grup===> özgün, bireysel kökenli anılır. Yüzeyleri boyunca yer değiştirme söz konusudur(faylar). 
SÜREKSİZLİKLERİN JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİ 

Amaç:

  • Jeolojik yapının araştırılması 
  • Kaya kütlesi sınıflamasının yapılması 
  • Kaya kütlesi duraylılığının, kaya deformasyonu, sıvı akışı, patlatma ve destek tasarımının ampirik, numerik ve analitik olarak modellenebilmesi için girdi parametrelerinin sağlanması.  

SÜREKSİZLİK ÖZELLİKLERİ

Süreksizlik Özelliklerinin Ölçümü