a-)Tortu-Gravite Akmaları ile tane taşınması


       
Tortu taşınması :Akışkanlar (su, rüzgâr, buz) yerçekiminin etkisi altında çeşitli şekil ve yollarla hareket eder ve tortu akışkan tarafından basit olarak taşınır.

Kaya düşmesi :Yar veya dik yamaçlardan değişik büyüklüklerdeki blokların veya kırıntıların serbest haldeki düşüşünü içerir.

Kayma ve Göçmeler: Kütlede az bir iç deformasyona neden olan ve makaslama yenilgisinden dolayı meydana gelen kaya veya tortu kütle hareketleridir. Kayma ve göçme çoğunlukla eş anlamlı olarak kullanılır.

 • Kaymalarda yalnızca yanal bir yer değiştirme (kayarak yer değiştirme)
 • Göçmelerde ise, yer değiştirmeyle birlikte bir iç deformasyonun bulunmasıdır
Tortu-gravite akmaları : Tortu gravite akmaları iç sürtünmenin ve kohezyonun yeter derecede azaldığı noktada, tanelerin kopmaya ve dağılmaya başladığı andan itibaren oluşmaya başlar.
 • Türbülant akma :Farklı akışkanların birbirine bitişik kütleleri arasındaki yoğunluk farklılıklarına dayanarak harekete geçirilen ve gravite tarafından yaratılan akıntılardır.

 • Akışkanlaşmış akma (Liquefied Flows):Zayıf olarak istiflenmiş, kum vs. gibi kohezyonsuz tortuların taneleri ani ve art arda gelen sarsıntılar nedeniyle dokanakları boyunca birbirlerinden ayrılarak kendi gözenek suları içerisinde süspanse hale geçmeye ve giderek su içerisine dağılmaya başlarlar.

 • Tane akması (Grain Flows):Tortunun içsel makaslama kuvvetinin aniden ortadan kalkması sonucu kohezyonsuz hale gelen tortuların dik yamaçlardan aşağıya doğru hareket etmeleridir.

 • Moloz akmaları ve çamur akmaları (Debris flow): Moloz akmaları ve çamur akmaları Bingham plastik gibi davranan tortu gravite akmalarıdır; Bunlarda akma başlamadan önce yenilmesi gereken bir dayanma kuvveti vardır.  Bunlar ince çakıl, kum veya çamur matriks içerisinde blok boyutuna kadar değişen boyutlardaki tanelerin kötü boylanmalı karışımlarından meydana gelir.
Diyajenez : çökelmiş gevşek sedimanların çökeldikten hemen sonra bulundukları ortamda sıcaklık ve basınca bağlı olarak metamorfizmaya kadar uğradıkları her türlü prosese verilen isimdir.

Diyajenetik süreçte yedi ana proses ayırt edilir ;
 • Biyojenik alterasyon (bozuşma) veya Mikrobial mikritleşme,
 • Çimentolanma,
 • Yer değiştirme,
 • Erime,
 • Neomorfizma
 • Fiziksel ve kimyasal sıkışma ve
 •  Dolomitleşme.