STRATİGRAFİ


Stratigrafi terimi, Latince; stratum (tabaka) ve graphein (çizmek)  kelimelerinden birleştirilerek türetilmiştir.
Stratigrafi, katmanların;

  • yaş ilişkileri,
  • ardalanması,
  •  yerel ve dünya ölçeğinde deneştirilmesi,
  • jeolojik kolondaki stratigrafik sırası ve kronolojik düzenlenmesi ile ilgilenen bir bilim dalıdır.
 Stratigrafi, ayrıca, katmanların; zaman ve mekândaki dağılımlarını ve  onları oluşturan olaylarıinceleyerek elde edilen litolojik verilerle ise Yerin;dış kabuğunun tarihini ve düzenini  yeniden kurmaya çalışır.

Özet olarak stratigtrafi :Kayaçlar içerisinde kaydedilmiş olan bu verileri kullanarak, Yerin dış kısmını oluşturan kayaçları sınıflamaya, dolayısıyla yeryuvarı tarihini yorumlamaya çalışır.

Stratigrafi ne işe yarar?
Bir jeolog Yer yüzeyinde  bulunduğu noktada,Yer’in derinliklerine doğru ne tür kayaçların bulunabileceğini tasarlayabilmeli, yani Yer’in derinliklerini tahmin edebilmelidir.
Jeologlara bu yeteneği kazandıran jeoloji biliminin “stratigrafi” olarak adlandırılan alt dalıdır
.
Yeryuvarı Tarihinin Dönemleri :

STRATİGRAFİNİN TEMEL İLKELERİ

Stratigrafi , Latince stratum (taaka) ve graphein (çizmek) kelimelerinden birleştirilerek türetilmiştir. Stratigrafi, daha çok katmanların yaş ilişkileri, ardalanması, yerel düzenlenmesi ve dünya ölçeğinde deneştirilmesi ve jeolojik kolondaki stratigrafik sırası ve kronolojik düzenlenmesi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Stratigrafinin amacı , tabakaların  zaman ve mekandaki dağılımlarını ve onları oluşturan olayları incelemek ve elde edilen litolojik verilerle, yerin dış kabuğunun tarihini ve düzeninin yeniden kurnaya çalışmaktır.

Kayaçlar:

Tortul kayaçlar:Mevcut kayaçların ayrışması sonucu oluşan  malzemenin su,rüzgar,
yerçekimi ve buzullar vasıtasıyla bir çökelme ortamına (akarsu,göl,deniz vs.) taşınması
sıkışması ve çimentolanması sonucu oluşurlar.

Magmatik kayaçlar: Magmanın kristalleşmesiyle oluşurlar ve yer içinde oluşanlar intrüzif veya plütonik, yer yüzünde oluşanlar ise ekstrüzif veya volkanik olarak adlandırılır.

Metamorfik kayaçlar: Mevcut kayaçların ( tortul,magmatik veya daha düşük dereceli metamorfik kayaçlar) sıcaklık,basınç ve ortam koşullarındaki diğer değişiklikler sonucunda katı halde dönüşümleri ( yeniden kristallenme) sonucu oluşurlar.

Tabaka: Altındaki ve üstündeki birimlerden litoloji,renk,doku,sertlik,sedimanter yapı bakımından gözle açıkça ayrılabilen, cm den birkaç metreye kadar ulaşabilen bir kalınlığa sahip  olan tabla şekilli bir kaya birimidir.

Tabakalanma: Tortuların ve tortul kayaçların birbirinden farklı yataklar halinde üst üste sıralnmasına denir.

Lamina: Mineral bileşimi tekdüze veya tedrici değişimli olan, gözle görülebilen bir çökelme kesikliği içermeyen , tabakaya oranla daha sınırlı bir yayılımı olan, göreceli olarak daha kısa bir zaman aralağında oluşmuş olan ve tabaka içinde kalan en küçük çökelme birimidir.

Dizi veya İstif: Üst üste birikme sonucu oluşmuş tabaka topluluğu,

Tabakalanma düzlemi veya yüzeyi: Ardışık tabakaları birbirinden ayıran sınırlar.
Tabakaların kalınlıklarına göre sıralanması