e-)Akarsu Depolanma SistemiAlüvyon yelpazeler:Bunlar dağ eteklerinden yamaç aşağıya doğru oluşan ve büyük kaya bloklarını, molozları, çakılları, kumları ve çok az oranda da milleri içeren bir litofasiyes karmaşığıdır.

Alüvyon yelpazeler üzerindeki kontroller:
  • İklim
  • Tektonizma
  • Drenaj ağı
  • Prosesler: kaya düşmeleri, moloz akmaları, akarsu akmaları.
Örgülü Akarsular (Braided Stream) :Yüksek eğimli ve yüksek hızlı akış rejimi olan ve bu rejimi mevsimsel koşullardan etkilenebilen sistemlerdir. Bu sistemde hızlı bir erozyon ve büyük oranda kırıntı taşınması mümkün olabilmektedir.

Menderesli Akarsular (Meandering Stream):Topoğrafik eğimin ve akış rejiminin göreceli olarak düşük olduğu, çoğun hümid, mevsimsel koşullardan etkilenme oranının en alt düzeye indiği ve şekil olarak çok kavisli (menderesli) bir akarsu sistemidir.

Akarsu kanalının menderesli oluşu;

  • akarsuyun akış hızına,
  • yamaç eğimine,
  • taşınan madde miktarına ve niteliklerine bağlıdır.
Menderesli akarsu çökelleri üç ana fasiyes topluluğundan oluşmaktadır:
  • Kanallar
  • Terkedilmiş kanallar
  • Taşkın ovaları
Kanallar :Menderesli kanalların yatay yönde yer değiştirmeleri sonucunda dış banklar aşındırılır. Aşındırılan malzeme iç banklarda çökelerek nokta barlarını (setleri) oluşturur. Nokta barlar kendine özgü bir sedimanter yapı ve tane boyu dağılımına sahiptir. 

Terkedilmiş Kanallar:Mendereslerin geriye doğru aşındırmaları sonucu mecranın kısalarak yer değiştirmesi sonucunda oluşurlar.


Taşkın Ovası (Taşma düzlüğü) :
Akarsuların mevsimlik, yıllık ve/veya bazen meydana gelen taşkınlar sonucu kanal kenarındaki seddeleri (levee) aşıp yayıldıkları düz alanlardır. Şeyl, silttaşı ve kumtaşları ile karakterize edilen bu fasiyesler laminalı ve akıntı kırışıklı yapılar sunarlar.Genellikle dağ eteklerinde oluşan alüvyon yelpazeleri ile başlayıp menderesli kanallarla kıyıya ulaşan sedimanter ortam ve fasiyeslerden ibarettir.